تهویه مطبوع (Air Conditioning)

برای آسایش و راحتی انسان است و تاثیر به سزایی روی عواطف و روان انسان باقی می گذارد. این سیستم می تواند برای خنک کردن هوا در تابستان و یا گرم کردن آن در زمستان به کار رود. عوامل مهم که در تهویه مطبوع در نظر گرفته می شوند:

1)کنترل درجه حرارت: دمای مناسب در تهویه مطبوع بین 21 تا 25 درجه سانتیگراد می باشد.

2)کنترل رطوبت: رطوبت مناسب در تهویه مطبوع بین 40 تا 70 درصد می باشد و انسان در این محیط احساس آسایش می کند.

3)تصفیه هوا

انواع سیستم های تهویه مطبوع

1)سیستم جذبی مانند چیلر های جذبی

2)سیستم تبخیری مانند کولر آبی

3)سیستم تبخیری تراکمی مانند کولرگازی پنجره ای و اسپلیت و چیلر های آبی و هوایی و پکیج ها

کرما

حرارت یا گرما نوعی انرژی است که قابل رویت نیست و مربوط به حرکت مولکول های اجسام می باشد. به عبارت دیگر گرما حرکت مولکولی مواد می باشد که هرچه تحرک آنها بیشتر باشد گرمای آنها زیادتر می باشد. گرما همیشه از جسم گرم به جسم سرد انتقال می یابد.

انتقال گرما به 3 طریق انجام می شود

1)جابجایی (convection)

2)هدایت (conduction)

3)تشعشع (Radiation)

نمایندگی کولر گازی و اسپلیت و تهویه صنعتی و تجاری هایسنس