کولر گازی اسپلیت صدای ناهنجار تولید می کند

در این مقاله از سری مقالات کولر گازی هایسنس قصد داریم صدای ناهنجار کولر گازی اسپلیت را حل کنیم.

علت های مختلفی سبب بوجود آمدن صدای ناهنجار از کولر گازی و اسپلیت می شود که بررسی خواهیم کرد

  • علت اول : کولرگازی در جای مناسبی قرار نگرفته ، محل نصب کولر گازی در جای درستی نیست

  • راه حل : محل قرار گرفتن کولر را تنظیم کنید

  • علت دوم : ممکن است پیچ های کانال ها، دریچه های هوا و یا سایر قسمت ها شل شده باشند

  • راه حل : شل شدن پیچ های قسمت های مختلف کولر را بازدید کنید.اگر پیچهای قسمت های مختلف شل شده باشند، آنها را تا حد قابل قبول سفت کنید تا عیب برطرف شود.

  • علت سوم : پروانه ها به بدنه می سایند

  • راه حل : حرکت پروانه ها را در نظر بگیرید، اگر در اثر شل شدن پیچها و یا تراز نبودن کولر به بدنه می سایند، علت را بررسی کرده، عیب را شناسایی و برطرف کنید.

  • علت چهارم : ممکن است لاستیک های لرزه گیر موتور خراب شده باشند.

  • راه حل :لاستیک های لرزه گیر موتور را بازدید کنید، اگر خراب شده اند، عوض کنید تا عیب برطرف شود.

نمایندگی کولر گازی هایسنس

hisense