قیمت کولر گازی هایسنس


مدل
نام محصول (جهت دیدن عکس محصول روی نام کلیک کنید) کدمحصول عملکرد  مشخصات فنی  قیمت (تومان)
هایسنس

اینورتر
کولر گازی اسپلیت هایسنس 9000 اینورتر HIH-09TG سرد و گرم

اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-کلاس انرژی +A

 کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت هایسنس 12000 اینورتر HIH-12TG سرد و گرم

اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-کلاس انرژی A

کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت هایسنس 18000 اینورتر HiH-18TG سرد و گرم

اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-کلاس انرژی ++A

کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت هایسنس 24000 اینورتر HIH-24TG سرد و گرم

اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-کلاس انرژی +A

کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت هایسنس 30000 اینورتر HiH-30VQ سرد و گرم

اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-کلاس انرژی +A

کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت هایسنس 9000 اینورتر HIH-09VQ سرد و گرم

اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-کلاس انرژی +A

کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت هایسنس 12000 اینورتر HI-12HVL سرد و گرم

اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-کلاس انرژی +A

کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت هایسنس 18000 اینورتر HIH-18VQ سرد و گرم

اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-کلاس انرژی +A

کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت هایسنس 24000 اینورتر HIH-24VQ سرد و گرم

اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-کلاس انرژی +A

کلیک کنید

هایسنس

 روتاری

 با گاز

 R410

کولر گازی اسپلیت هایسنس 9000 روتاری HRH-09TQ سرد و گرم

اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-روتاری- گاز 410 -کلاس انرژی B

کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت هایسنس 12000 روتاری HRH-12TQ سرد و گرم

اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-روتاری- گاز 410 -کلاس انرژی B

کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت هایسنس 18000 روتاری HRH-18TQ سرد و گرم

اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-روتاری- گاز 410 -کلاس انرژی B

کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت هایسنس 24000 روتاری HRH-24TQ سرد و گرم

اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-روتاری- گاز 410 -کلاس انرژی B

کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت هایسنس 30000 روتاری HRH-30VQ سرد و گرم

اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-روتاری-گاز 410 -کلاس انرژی B

کلیک کنید

هایسنس

 T3 سرد

کولر گازی اسپلیت هایسنس 12000 روتاری T3 HRC-12DB سرد

اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما-روتاری تروپیکال-کلاس انرژی B

کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت هایسنس 18000 روتاری T3 HRC-18DB سرد

اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما-روتاری تروپیکال-کلاس انرژی B

کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت هایسنس 30000 روتاری T3 HRC-30VQ سرد

اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما-روتاری تروپیکال-کلاس انرژی B 

کلیک کنید

هایسنس

پیستونی

کولر گازی اسپلیت هایسنس 18000 پیستونی HS-18CVQ سرد

اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما-پیستونی-کلاس انرژی B

کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت هایسنس 24000 پیستونی HKC-24VQ سرد

اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما-پیستونی-کلاس انرژی B

کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت هایسنس 30000 پیستونی HS-30CUHN سرد

اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما-پیستونی-کلاس انرژی B

کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت هایسنس 24000 پیستونی HKC-24DB سرد

اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما-پیستونی-کلاس انرژی B

کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت هایسنس 30000 پیستونی HKC-30VQ سرد

اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما-پیستونی-کلاس انرژی B

کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت هایسنس 36000 پیستونی HS-36CVQ Silver سرد

اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما-پیستونی-کلاس انرژی B

کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت هایسنس 36000 پیستونی HKH-36VT سرد

اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما-پیستونی-کلاس انرژی B

کلیک کنید

هایسنس

ایستاده و

 پرتابل

کولر گازی اسپلیت هایسنس 36000 ایستاده HFH-36FM سرد و گرم

اسپلیت گازی ایستاده با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-روتاری اسکرول-کلاس انرژی B

کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت هایسنس 48000 ایستاده HFH-48FM سرد و گرم

اسپلیت گازی ایستاده با ظرفیت 48000 بی تی یو سرما/گرما-روتاری اسکرول-کلاس انرژی B

کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت هایسنس 60000 ایستاده HFH-60FM سرد و گرم

اسپلیت گازی ایستاده با ظرفیت 60000 بی تی یو سرما/گرما-روتاری اسکرول-کلاس انرژی B

کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت هایسنس 90000 ایستاده HFH-90FM سرد و گرم

اسپلیت گازی ایستاده با ظرفیت 90000 بی تی یو سرما/گرما-روتاری اسکرول-کلاس انرژی B

کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت هایسنس 12000 پرتابل HPH-12F سرد و گرم

اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-قابل حمل-کلاس انرژی B

کلیک کنید

هایسنس

داکت

اسپلیت

کانالی

داکت اسپلیت کانالی هایسنس 18000 AUD-18HX4FNL سرد و گرم

داکت اسپلیت کانالی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-سری On/Off-کلاس انرژی B

کلیک کنید
داکت اسپلیت کانالی هایسنس 24000 AUD-24HX4FLH سرد و گرم

داکت اسپلیت کانالی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-سری On/Off-کلاس انرژی B

کلیک کنید
داکت اسپلیت کانالی هایسنس 36000 AUD-36HTX4FAHH سرد و گرم

داکت اسپلیت کانالی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-سری On/Off-کلاس انرژی B

کلیک کنید
داکت اسپلیت کانالی هایسنس 48000 AUD-48HXE4FHH سرد و گرم

داکت اسپلیت کانالی با ظرفیت 48000 بی تی یو سرما/گرما-سری On/Off-کلاس انرژی B

کلیک کنید
داکت اسپلیت کانالی هایسنس 60000 AUD-60HX4FHH سرد و گرم

داکت اسپلیت کانالی با ظرفیت 60000 بی تی یو سرما/گرما-سری On/Off-کلاس انرژی B

کلیک کنید
داکت اسپلیت کانالی هایسنس 18000 اینورتر HID-18 سرد و گرم

داکت اسپلیت کانالی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-کلاس انرژی A

کلیک کنید
داکت اسپلیت کانالی هایسنس 24000 اینورتر HID-24 سرد و گرم

داکت اسپلیت کانالی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-کلاس انرژی A

کلیک کنید
داکت اسپلیت کانالی هایسنس 36000 اینورتر HID-36 سرد و گرم

داکت اسپلیت کانالی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-کلاس انرژی A

کلیک کنید
داکت اسپلیت کانالی هایسنس 48000 اینورتر HID-48 سرد و گرم

داکت اسپلیت کانالی با ظرفیت 48000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-کلاس انرژی A

کلیک کنید
داکت اسپلیت کانالی هایسنس 60000 اینورتر HID-60 سرد و گرم

داکت اسپلیت کانالی با ظرفیت 60000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-کلاس انرژی A

کلیک کنید
داکت اسپلیت کانالی هایسنس 18000 اینورتر AUD-18UX4SKL سرد و گرم

داکت اسپلیت کانالی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-کلاس انرژی A

کلیک کنید
داکت اسپلیت کانالی هایسنس 24000 اینورتر AUD-24UX4SLH سرد و گرم

داکت اسپلیت کانالی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-کلاس انرژی A

کلیک کنید
داکت اسپلیت کانالی هایسنس 36000 اینورتر AUD-36UX4SMH سرد و گرم

داکت اسپلیت کانالی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-کلاس انرژی A

کلیک کنید
داکت اسپلیت کانالی هایسنس 48000 اینورتر AUD-48UX4SHH سرد و گرم

داکت اسپلیت کانالی با ظرفیت 48000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-کلاس انرژی A

کلیک کنید
داکت اسپلیت کانالی هایسنس 60000 اینورتر AUD-60UX4SHH سرد و گرم

داکت اسپلیت کانالی با ظرفیت 60000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-کلاس انرژی A

کلیک کنید

هایسنس

داکت

اسپلیت

کاستی

داکت اسپلیت کاستی هایسنس 18000 AUC-18HR4FAA سرد و گرم

داکت اسپلیت کاستی سقفی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-سری On/Off-کلاس انرژی B

کلیک کنید
داکت اسپلیت کاستی هایسنس 24000 AUC-24HR4FGA سرد و گرم

داکت اسپلیت کاستی سقفی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-سری On/Off-کلاس انرژی B

کلیک کنید
داکت اسپلیت کاستی هایسنس 48000 AUC-48HR4FHA سرد و گرم

داکت اسپلیت کاستی سقفی با ظرفیت 48000 بی تی یو سرما/گرما-سری On/Off-کلاس انرژی B

کلیک کنید
داکت اسپلیت کاستی هایسنس 18000 اینورتر HIC-18 سرد و گرم

داکت اسپلیت کاستی سقفی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف) T1 -کلاس انرژی A

کلیک کنید
داکت اسپلیت کاستی هایسنس 24000 اینورتر HIC-24 سرد و گرم

داکت اسپلیت کاستی سقفی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف) T1-کلاس انرژی A

کلیک کنید
داکت اسپلیت کاستی هایسنس 36000 اینورتر HIC-36 سرد و گرم

داکت اسپلیت کاستی سقفی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف) T1-کلاس انرژی A

کلیک کنید
داکت اسپلیت کاستی هایسنس 48000 اینورتر HIC-48 سرد و گرم

داکت اسپلیت کاستی سقفی با ظرفیت 48000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-کلاس انرژی A

کلیک کنید
داکت اسپلیت کاستی هایسنس 60000 اینورتر HIC-60 سرد و گرم

داکت اسپلیت کاستی سقفی با ظرفیت 60000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-کلاس انرژی A

کلیک کنید
برای کسب امتیاز کلیک کنید